Đi tới nội dung
mobile_menu
:::

Tuyên truyền phòng ngừa buôn bán người

Bảo vệ nhân quyền – Chống buôn bán người
Khi bạn hoặc bạn bè rơi vào tình huống sau, hãy gọi điện đến đường dây thông báo nạn buôn bán người:
110/1955/02-2388-3095
 
(1) Chưa đầy 18 tuổi, qua người khác giới thiệu làm nghề mại dâm.
(2) Bị người khác bóc lột sức lao động hoặc lấy cơ quan cơ thể.
(3) Trên cơ thể có dấu vết bị bạo hành hoặc ngược đãi.
(4) Bị thu giữ Thẻ cư trú hoặc Hộ chiếu.
(5) Bị hạn chế tự do, không thể tùy ý rời đi hoặc ra vào đều có người đi kèm, không thể tùy ý liên lạc với người khác.
(6) Bị khấu trừ tiền lương hoặc tiền bán dâm.
(7) Các biểu hiện khả nghi khác cho thấy có thể là nạn nhân buôn người.