ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu

Satisfaction Survey

How about the information and feature of this site?

:::

หน่วยงานที่สำคัญของเมืองและหน้าที่ความรับผิดชอบ

แนะนำหน่วยงานและหน้าที่หลักของจังหวัด
 
1. เมืองของเรามีหน่วยงานย่อยดังต่อไปนี้
 
(1) สำนักงานกิจการพลเรือน
 
ทำหน้าที่บริหารงานภายในจังหวัด  งานทะเบียน ศาสนา วัฒนธรรม ชุมชน บุคคล ทรัพยากรรัฐและงานฌาปนกิจศพ เป็นต้น
 
(2) สำนักงานพัฒนาชุมชน
 
บริหารงานจราจร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การบริการตลาดค้าปลีก ธุรกิจด้านสาธารณูปโภคกิจการรัฐ ความเป็นธรรมในการค้า ที่พักอาศัย การจัดการอาคาร การวางผังเมืองและการพัฒนาที่ดินรัฐ เป็นต้น
 
(3) สำนักงานโยธาธิการ
 
บริหารงานวิศกรรมจราจร วิศวกรรมถนน สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา การบริหารถนน การบริหารธุรกิจก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณชุมชน เป็นต้น
 
(4) สำนักงานทรัพยากรน้ำ
 
บริหารงานก่อสร้าง งานประปา งานระบบท่อน้ำทิ้ง การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น
 
(5) สำนักงานการศึกษา
 
บริหารเรื่องการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาในสังคม การศึกษาในครอบครัว การศึกษาพิเศษ การสอนเด็กเล็ก กีฬาและสุขศึกษา เป็นต้น
 
(6) สำนักงานการเกษตร
 
บริหารดูแลเรื่องของการตลาดของพืชจากไร่นาสวน จัดฝีกอบรมให้กับสมาคมเกษตรและประมงต่างๆ ป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์และพืช และการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
(7) สำนักงานกิจการสังคม
 
บริหารดูแลองค์กรเพื่อสังคม สวัสดิการสังคม การช่วยเหลือทางสังคม ความปลอดภัยและครอบครัว ความเสมอภาคทางเพศ และอาสาสมัคร เป็นต้น
 
(8) สำนักงานแรงงาน
 
บริหารดูแลเรื่องการจ้างแรงงาน องค์กรแรงงาน เงื่อนไขในการทำงาน สวัสดิการลูกจ้าง และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 
(9) สำนักงานที่ดิน
 
บริหารดูแลเรื่องโฉนดที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดิน ราคาที่ดิน การนำที่ดินไปใช้ การซื้อที่ของรัฐ การวางแผน รังวัดที่ดิน และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
 
(10) สำนักงานกิจการชนเผ่าพื้นเมือง
 
บริหารอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง แก้ไขสภาพถนนรอบหมู่บ้านชนเผ่า พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน วางแผนอนุรักษ์พื้นที่ชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ เป็นต้น
 
(11) สำนักงานวัฒนธรรม
 
บริหารดูแลหอสมุด จัดงานแสดงศิลปะ กิจกรรมศิลปะ การสร้างสรรค์แวดล้อมโดยรวมในชุมชน และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น
 
(12) สำนักงานชาวแคะ
 
จัดการฝึกอบรมในด้านการประกอบอาชีพ การอนุรักษ์วัฒนธรมม ศิลปะการแสดง การศึกษา และการพัฒนาความสามารถของบุคคลชาวแคะ เป็นต้น
 
(13) สำนักงานประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว
 
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ติดต่อกับต่างประเทศ เผยแพร่นโยบายรัฐ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนต่างๆ เป็นต้น
 
(14) สำนักงานวิจัย
 
ออกแบบวางแผนและบริหาร การพัฒนางานวิจัย ควบคุมระบบการประเมิน จัดการข้อมูล(Information management) เผยแพร่นโยบายรัฐและบริการประชาชน เป็นต้น
 
(15) สำนักงานบริหาร
 
กำกับดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย ชดเชย ประชาสัมพันธ์ จัดเก็บเอกสาร/ไฟล์ของจังหวัด กำหนดมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 
(16) สำนักงานบุคคล
 
บริหารจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
 
(17) สำนักงานการบัญชี
 
บริหารจัดการเรื่องงบรายปี บัญชี และสถิติ
 
(18) สำนักงานความประพฤติ
 
ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติ
 
 
2. ทางจังหวัดมีสถานีย่อยดังต่อไปนี้
 
(1) สถานีตำรวจ
 
บริหารดูแลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตำรวจของทั้งเมือง
 
(2) สถานีดับเพลิง
 
บริหารดูแลงานดับเพลิง กู้ภัยต่างๆของทั้งเมือง
 
(3) สถานีอนามัย
 
บริหารดูแลงานอนามัยของทั้งเมือง
 
(4) สถานีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 
บริหารและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของทั้งเมือง
 
(5) สถานีภาษีอากร
 
บริหารและจัดเก็บภาษีรัฐ บริหารเงินรัฐ ทรัพย์สินรัฐ หนี้สาธารณะ เงินของรัฐ และกำกับดูแลการเงินท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น