ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
รู้จักผิงตง_上方廣告資訊
:::

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
 

ขณะนี้ไต้หวันมีอุตสาหกรรมหลักอยู่สองชนิดที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หนึ่งคือการเกษตรและอีกชนิดหนึ่งคือการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวเชิงลึกมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศสูงถึง30%
 
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรก็เป็นจุดแข็งของเมืองอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งทีมงานของชนบทผิงตงได้มีนโยบายร่วมมือกันระหว่างเขต เพื่อเพิ่มศักยภาพของเมือง ดึงดูดให้ผู้ที่มีความสามารถมาทำงานทางใต้เพิ่มมากขึ้น และคงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยอาศัยทรัพยากรดิน ศิลปะวัฒนธรรม สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติและพืชผลเกษตรอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ หวังจะเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองผิงตงแห่งนี้
 
นอกจากนี้ ด้วยไต้หวันกำลังเผชิญกับปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทางทีมงานจึงมีการจัดให้ฝึกอาชีพเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้คนในเมือง สร้างแวดล้อมการดูแลที่ครบวงจรยิ่งขึ้นผ่านการร่วมมือทั้งองค์กรเอกชนและรัฐบาลให้ธุรกิจการดูแลผู้สูงวัยได้หยั่งรากลึกที่นี่ เรามั่นใจว่าเมืองผิงตงจะกลายเป็นผู้นำด้านการดูแลผู้สูงอายุแห่งใหม่ของประเทศ
 
เพื่อให้อุตสาหกรรมใหม่ได้หยั่งรากลึก พัฒนาเศรษฐกิจของเมืองผิงตง สร้างโอกาสในการทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้นักธุรกิจลงทุนในเมืองนี้กันได้อย่างมั่นใจ ทางทีมงานจึงได้ร่างกลยุทธ์การดำเนินงานขึ้นผ่านการบริการของรัฐซึ่งรวมถึงการบริการอุตสาหกรรมการเกษตรไปจนถึงเศรษฐกิจพลังงานสีเขียว เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมืองผิงตงจะกลายเป็นบ้านของบุคคลที่มีความสามารถต่างๆมาอาศัยและทำงานกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
 
  1. ศูนย์ให้บริการให้คำปรึกษาครบวงจรในที่เดียว รวบรวมอุตสาหกรรมต่างๆเข้าไว้ด้วยกันและเผยแพร่ผ่านการตลาดสู่ตลาดโลก
  2. ยกระดับสินค้าเกษตรสู่สากล เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าพืชผลทางการเกษตรและประมง
  3. เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยว การตลาดระดับสากล
  4. หมู่บ้านแห่งความสงบสุข ขยายช่องทางธุรกิจการดูแลผู้สูงวัยสู่ชนบท
  5. ภาครัฐและเอกชนร่วมแรงร่วมใจ เผยแพร่พลังงานสีเขียว
  6. ช่วยเหลือชาวเมืองวัยหนุ่มสาวให้กลับมาทำงานที่ผิงตงให้ทำงานอย่างมีสุข
  7. สนับสนุนให้ช่างศิลป์แขนงต่างๆมีการร่วมมือกัน สร้างสรรค์แบรนด์ท้องถิ่นให้เกิดขึ้น