ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

การป้องกันการค้ามนุษย์

1. พบการล่อลวงให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไปค้าประเวณี
 
2. พบการกดขี่แรงงานหรือบังคับให้บริจาคอวัยวะ
 
3. พบผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงหรือกระทำชำเรา
 
4. พบผู้ที่ถูกยึดหนังสือเดินทางหรือถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว
 
5. พบผู้ที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว ไม่ให้เข้าออกโดยปราศจากผู้ติดตาม หรือไม่
สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ตามใจ

 
6. พบผู้ที่ถูกหักเงินเดือนหรือเงินที่ได้จากการค้าประเวณีอย่างไม่เป็นธรรม
 
7. กรณีอื่นๆที่อาจมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น


ปกป้องสิทธิและต่อต้านการค้ามนุษย์
กรุณาโทรแจ้งที่สายด่วนป้องกันการค้ามนุษย์หากคุณหรือเพื่อนพบเหตุการณ์ต่อไปนี้
110/ 1955 / 02-2388-3095