ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายช่วงน้ำไหลบ่า เทศบาลเทศมณฑลผิงตงเพิ่มมาตรการเตรียมพร้อมรับมือล่วงมือกับการป้องกันปริมาณน้ำป่าไหลหลาก 
เวลาโพส:2020-05-22    
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายช่วงน้ำไหลบ่า เทศบาลเทศมณฑลผิงตงเข้าสู่สถานะการเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ช่วงน้ำไหลบ่าล่วงหน้า นอกจากได้มีการติดตั้งสถานีสูบน้ำ 15 แห่งในเขตผิงตงและสถานีสูบน้ำเคลื่อนที่ 133 แห่งในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมไหล่บ่าเสร็จแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านช่องระบายน้ำฝน การตรวจสอบการขุดลอกช่องระบายน้ำและคูน้ำกรมทรัพยากรทั้งหมดแล้ว การทำความสะอาดช่องระบายน้ำ กรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการทำสัญญารับเหมาให้ผู้ประกอบการรับเหมาที่ทำสัญญาราคาแบบคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณเตรียมความพร้อมรอคำสั่งสำหรับการรับมือการสถานการณ์สภาวะฉุกเฉินสำหรับการเข้าปฏิบัติหน้าทื่และกระทำการซ่อมแซมพื้นที่ ๆ มีน้ำไหลบ่า จะต้องลดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงฤดูน้ำไหลบ่าและพายุไต้ฝุ่น

นายกเทศมนตรีเทศมณฑลผิงตงนายพานม่งอานกล่าวว่า ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เทศบาลเทศมณฑลผิงตงได้เตรียมความพร้อมในการรับมือการช่วงน้ำไหลบ่า ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันภัยพิบัติ นอกจากมีการสร้างระบบเตือนภัยน้ำท่วมและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมติดตามภัยพิบัติทางน้ำแล้ว ยังได้มีการวางแผนพิจารณาพื้นที่พื้นดินโดยรวม ของประเทศ ตั้งแต่การควบคุมน้ำจากต้นทางไปจนกระทั่งลำธาร งานด้านการบูรณาการฟื้นฟูทรัพยากรแม่น้ำและการกักเก็บน้ำ การควบคุมดูแลบูรณาการน้ำแบบครบวงจรการและอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อปรับปรุงป้องกันปัญหาเรื่องน้ำท่วมสำหรับพื้นที่ ๆ มีน้ำท่วมเป็นประจำ

นายกเทศมนตรีเทศมณฑลผิงตงนายพานม่งอานกล่าวว่า ยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่ผ่านมา เทศบาลเทศมณฑลผิงตงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อปรับระดับน้ำในเขตจาตงอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขนาดใหญ่จำนวน 15 เครื่องและการจัดตั้งสถานีสูบน้ำใหม่ในเขตหลินปิงสาย A เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสูบปริมาณน้ำในพื้นที่เขตจาตง เขตหลินปิงและพื้นที่อื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในระดับต่ำกว่าน้ำ โดยในปีนี้ได้มีการบูรณาการลำธารโรงกรองน้ำที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เขตตู้ตาน การบูรณาการการระบายน้ำใต้คลองหวู่ล่อสะพานจิ่วไขว้ปี้ไปจนกระทั่งสะพานนิวซิงหวู่ โครงการการบูรณาการบ่อกักน้ำในฟาร์มซานซื่อเหอช่วงที่หนึ่งในเขตตงกั่ง และการเปลี่ยนใบระบายน้ำของเครื่องสูบน้ำในสถานีสูบน้ำ ผ่านการเพิ่มความแข็งแกร่งความสามารถในการระบายน้ำแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อช่วยลดความเสียหายของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝน

กรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ที่น้ำท่วมง่ายในเขตผิงตงมีการสร้างสถานีสูบน้ำทั้งหมดจำนวน 15 แห่ง รวมถึงจำนวนเครื่องสูบน้ำ 51 เครื่องและประตูระบายน้ำจำนวน 109 แห่ง มีการติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบเคลื่อนที่จำนวน 133 เครื่องและมีการเตรียมอิฐบล็อกป้องกันอุทกภัยจำนวน 6257 ชุด ชุดสูญญากาศจำนวน 6453 ชิ้น ในพื้นที่น่านน้ำหรือถนนสำคัญของเขตผิงตงมีการสร้างสถานีคำนวณปริมาณฝนจำนวน 45 แห่งและสถานีวัดระดับน้ำจำนวน 4 แห่ง สถานีระบายน้ำจำนวน 43 แห่ง การออกแบบสถานีตรวจวัดภาพจำนวน 43 แห่งโดยมีเครื่องบันทึกภาพจำนวน 130 เครื่อง และเครื่องเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำแบบอัจฉริยะจำนวน 29 เครื่อง สามารถส่งภาพบันทึกสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ได้แบบทันท่วงที ช่วยให้ศูนย์ควบคุมป้องกันภัยพิบัติสามารถควบคุมและตัดสินใจแก้ปัญหาภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

นอกจากนี้ สำหรับการระบายน้ำในแม่น้ำจำนวน 12 แห่งและแหล่งน้ำในแต่ละพื้นที่จำนวน 92 แห่งในเขตผิงตง การวางผังเมืองระบบระบายน้ำทิ้ง อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในการจัดการน้ำในเขตเนินเขาและลำธารบนป่าเขาแล้ว กรมทรัพยากรน้ำยังได้มีการตรวจเช็คฝาระบายน้ำทิ้งในพื้นที่ตงกั่ง ฟางแหล้ว หลินปิงและพื้นที่อื่น ๆ ในเขตผิงตงและพื้นที่น้ำท่วมที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นในเขตเน่ยผู่ ซิงหยวนและพื้นที่อื่น ๆ เมื่อปีที่แล้ว เพื่อจัดการเศษซากขยะที่อยู่ในท่อระบายน้ำ ช่องระบายน้ำวัดและทำความสะอาดท่อระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำทิ้ง ให้ผู้ประกอบการที่ทำสัญญาราคาแบบคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณได้เตรียมความพร้อมในการรอคำสั่งสำหรับการรับมือการสถานการณ์สภาวะฉุกเฉินสำหรับการเข้าปฏิบัติหน้าทื่และกระทำการซ่อมแซมพื้นที่ ๆ มีน้ำไหลบ่า ทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำได้เรียกร้องระหว่างช่วงน้ำป่าไหลหลากขอให้พื้นที่ปกครองในแต่ละเขตควรจะระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือควบคุมป้องกันน้ำท่วม
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายช่วงน้ำไหลบ่า เทศบาลเทศมณฑลผิงตงเพิ่มมาตรการเตรียมพร้อมรับมือล่วงมือกับการป้องกันปริมาณน้ำป่าไหลหลาก (total:4)
    2. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายช่วงน้ำไหลบ่า เทศบาลเทศมณฑลผิงตงเพิ่มมาตรการเตรียมพร้อมรับมือล่วงมือกับการป้องกันปริมาณน้ำป่าไหลหลาก (total:4)
    3. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายช่วงน้ำไหลบ่า เทศบาลเทศมณฑลผิงตงเพิ่มมาตรการเตรียมพร้อมรับมือล่วงมือกับการป้องกันปริมาณน้ำป่าไหลหลาก (total:4)
    4. เพื่อตอบสนองต่อนโยบายช่วงน้ำไหลบ่า เทศบาลเทศมณฑลผิงตงเพิ่มมาตรการเตรียมพร้อมรับมือล่วงมือกับการป้องกันปริมาณน้ำป่าไหลหลาก (total:4)