ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ขยะก็สามารถเปลี่ยนเป็นทองคำ ฐานวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตร (Pingtung Circular Hub) ช่วยนำเศษซากพืชหมุนเวียนทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่ 
เวลาโพส:2020-04-01    
เทศบาลเทศมณฑลผิงตงและทีมงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไต้หวันได้ร่วมมือกัน โดยการยึด "เศรษฐกิจหมุนเวียน" เป็นหัวใจหลักในการสร้าง "ฐานวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตร" แก่ประชาชนแถวโรงงานน้ำตาล ผ่านการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรกรในท้องถิ่น ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ การนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปและเศษซากพืชผลทางการเกษตรที่เหลือใช้ที่ผ่านการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มพืชผล เปลี่ยนพืชผลทางการเกษตรที่เหลือเปรียบดังเศษหินมาขัดเงาจนกลายเป็นทองคำ

นายกเทศมนตรีมณฑลผิงตงนายพานม่งอานกล่าวว่า "ฐานวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตร" ที่สำคัญก็เพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่บนพื้นฐานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เช่นเปลือกมะนาวที่คั้นน้ำมะนาวแล้ว นำมาผ่านการวิจัยด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นโปรไบโอติกมะนาวหรือเครื่องสำอาง เพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น นายกเทศมนตรีผิงตงนายพานม่งอานยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า ในอนาคตผ่านกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างการผลิต การเรียนรู้และการวิจัยเทคโนโลยีและทรัพยากร ข้อดีของการร่วมตัวเพื่อความร่วมมือระหว่างสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและการแปรรูปสูง กลุ่มผู้ผลิตเทคโนโลยีชีวภาพ จะทำให้เมืองผิงตงกลายเป็นฐานทัพสำคัญในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตรของประเทศไต้หวัน

15% ของข้าหลวงหลังลายจะถูกเก็บเกี่ยวและขายเฉพาะยอดตรงที่อ่อน ส่วนที่เหลืออีก 85% ของใบหนาข้าหลวงหลังลายส่วนใหญ่จะถูกนำไปหมักเป็นปุ๋ยหลังตัดแต่งกิ่งแล้ว เมืองผิงตงอุดมขึ้นเต็มไปด้วยข้าหลวงหลังลาย เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เสียแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายข้าหลวงหลังลายในหมู่บ้านซือจือซานได้ไหว้วาน "ฐานวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตร" เพื่อช่วยในเรื่องเทคโนโลยีการจับคู่ ซึ่งประสบความสำเร็จในการนำ "เทคโนโลยีการอบแห้งการเก็บรักษาสีของผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิต่ำ" โดยการนำข้าหลวงหลังลายไปบดเป็นผง ซึ่งเดิมที่คิดว่าเป็นของเสียต้องนำไปทิ้งกลับกลายเป็นปุ๋ยหมักเสริมอาหารกิโลละ 1000 เหรียญไต้หวัน และกลายเป็นขนมปังกรอบข้าหลวงหลังลายและบะหมี้ข้าหลวงหลังลายและสินค้าในรูปแบบอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานผู้ผลิตหลายรายแสดงเจตจำนงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้

มะนาวหยงต้า (YONGDA FOOD )ในเมืองผิงตงมีกากมะนาวในแต่ละปีมากกว่า 6,000 ตัน เมื่อปีที่แล้ว "ฐานวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตร" ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าเชิงนิเวศของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไต้หวันมาใช้ โดยผ่านการหมักเชื้อแบคทีเรียชนิดพิเศษ กระบวนการและระบบ ทำให้ประสบความสำเร็จในการหมักมะนาวจนกลายเป็นสารเสริมอาหารของวัว ซึ่งผลจากการทดลองทางชีวภาพแสดงให้เห็นว่าสามารถเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและเพิ่มกำลังผลิตในการผลิตน้ำนมของวัว ซึ่งจะมีการจัดงานแถลงผลการวิจัยนี้ขึ้นในเดือนเมษายน

สำนักงานพัฒนาผังเมืองและชนบทกล่าวว่า นอกเหนือ "ฐานวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตร" จะให้บริการการเช่าสนาม จัดจองและการให้คำปรึกษาแล้ว ปีนี้ "ฐานวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตร" จะมีการจัดประชุมเพื่อสรุปเทคโนโลยีทางเทคนิค การประชุมการจับคู่อุตสาหกรรม การประชุมสัมมนา และหลักสูตรอุตสาหกรรมระดับขั้นที่ 6 และกิจกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอื่น ๆ อย่างน้อย 9 รอบ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลาม

"ฐานวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตร" เป็นแพลตฟอร์มบริการครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตร ซึ่งมีบทบาทในการจับคู่อุตสาหกรรม เป็นสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างโรงงานแปรรูปอาหารและผู้ให้บริการเทคโนโลยี โดยการอาศัยการจับคู่ซากวัสดุของเหลือรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบผ่านเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไต้หวัน ประกอบเชื่อมโยงกับช่องทางการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรม รวมอุตสาหกรรมในท้องถิ่นระดับที่ 1 2 และ 3 เป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมรีไซเคิลหมุนเวียน เพื่อสร้างพลังแห่งการร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยหวังว่าจะการอาศัยวิธีนี้จะช่วยสร้างเมืองผิงตงให้กลายเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมรีไซเคิลอาหารและการเกษตรแห่งชาติในไต้หวัน
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ขยะก็สามารถเปลี่ยนเป็นทองคำ ฐานวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเกษตร (Pingtung Circular Hub) ช่วยนำเศษซากพืชหมุนเวียนทางการเกษตรกลับมาใช้ใหม่