Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

ครั้งแรกในไต้หวัน – บ้านพักคนชราจู๋เทียนเล่อจื้อ ให้บริการดูแลผู้สูงวัยในระยะยาวด้วยความเอาใจใส่อย่างเป็นที่สุด 
เวลาโพส:2019-10-22    
"บ้านพักคนชราจู๋เทียนเล่อจื้อ" ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรแห่งแรกในไต้หวัน ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา นอกเหนือจากจะเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่งเปิดใหม่ที่จัดให้มีศูนย์ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในช่วงกลางวัน, พื้นที่กิจกรรมอเนกประสงค์และอุปกรณ์สันทนาการต่าง ๆ แล้ว ที่สำคัญที่สุดคือเหล่าผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระในเขตบ้านพักโดยปราศจากข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ สัมผัสกับรูปแบบชีวิตที่ใกล้เคียงกับความทรงจำในอดีต และให้ชมชนในพื้นที่ร่วมกันปกป้องดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน เพื่อให้”เหล่าเฒ่าทารก”สามารถที่จะใช้ชีวิตวัยชราได้อย่างสงบ

"ชะลอความชรา แก่ชราในพื้นที่ คือการให้ผู้สูงอายุได้รับเกียรติและการดูแลอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น!" ”นายพายม่งอาน” ผู้ว่าราชการเทศมณฑลผิงตงกล่าวว่า ภายใต้คลื่นแห่งความชราภาพ นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวตามที่รัฐบาลสนับสนุน ถึงแม้ว่าจะยกระดับจาก 1.0 มาเป็น 2.0 หรือ 3.0 แล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้สูงวัยเข้าไปยังศูนย์บ้านพักคนชราแล้ว ก็อาจยังคงถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่แคบ ๆ 60, 90 ตารางเมตร การกระตุ้นด้านการดำรงชีวิตและทางวัฒนธรรมไม่พอเพียง "จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นได้หรือไม่?"

ทีมงานของรัฐบาลเทศมณฑลผิงตงเคยบินไปศึกษารูปแบบการดูแลที่หมู่บ้านสำหรับผู้ป่วยความจำเสื่อมในประเทศฮอลแลนด์และหมู่บ้านแห่งความสุขในญี่ปุ่น ซึ่งหมู่บ้านสำหรับผู้ความจำเสื่อมนั้นจะจำลองเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ สมาชิกในครอบครัวและอาสาสมัครแสดงเป็นพนักงานในร้านและเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัยกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร แต่เนื่องจากการจะจัดตั้งโครงการนี้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล หลังจากทีมงานของรัฐบาลเทศมณฑลได้ทำการประเมินแล้ว หวังว่าจะใช้สิ่งอำนวยความสะดวก กำลังคนและพื้นที่ที่มีอยู่ของชุมชนในการดัดแปลงและฝึกฝน เพื่อดูแลผู้สูงอายุในสภาพแวดล้อมที่มีความสมจริงมากขึ้น การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้ส่งเสริมขยายต่อไปในอนาคต

เมื่อสองปีที่แล้วรัฐบาลเทศมณฑผิงตงได้ของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ คณะกรรมชาวแคะและสำนักอุตสาหกรรมกระทรวงกระทรวงเศรษฐกิจ โดยใช้ตำบลจู๋เทียน (Zhutian) ในหมู่ซีซื่อ (Xishi) เป็นพื้นที่สาธิตโครงการ เพื่อส่งเสริมโครงการทดลองชุมชนสุขสันต์เล่อจื้อแห่งผู้สูงอายุ ทั้งนี้ได้มีการรวบรวมผู้คนจากศูนย์อนามัย สำนักงานด้านงานสังคม สำนักงานธุรการชาวแคะ สำนักงานวิจัย สำนักงานขนส่ง สำนักงานการท่องเที่ยว กรมโยธาธิการ สำนักการด้านการศึกษา ทีมงานด้านการจราจรจากกรมตำรวจและหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาร่วมออกแบบ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร ความผสานด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อสร้างเป็นชุมชุนสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแห่งแรกในไต้หวัน

"บ้านพักคนชราจู๋เทียนเล่อจื้อ" โดยมีศูนย์วัฒนธรรมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเป็นที่ตั้งหลัก เชื่อมโยงกับศาลคุณธรรมหลิ้วตุย พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพระธาตุแห่งฮากกา และโรงเรียนชั้มประถมศึกษาที่อยู่โดยรอบเป็นต้น ชั้น 1 ศูนย์วัฒนธรรมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ่จะเป็นศูนย์ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในช่วงกลางวัน จัดให้มีบริการดูแลชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม การฝึกอบรมให้ช่วยเหลือตัวเอง การส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมนันทการ ชั้น 2 ของศูนย์วัฒนธรรมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหลังจากผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและการร่วมกันปรึกษาหารือของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ได้มีการวางแผนเป็นห้องเรียนเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย ห้องเรียนการทำอาหารและพื้นที่จัดกิจกรรมอเนกประสงค์ จนพัฒนากลายเป็นพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชนแบบ "นั่งออกกำลังกาย"

ศูนย์วัฒนธรรมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ที่ผ่านมา นายพายม่งอานผู้ว่าราชการเทศมณฑลผิงตงได้สวมใส่ "ชุดเลียนแบบคนชรา" โดยการผูกก้อนตะกั่วมัดกับมือเท้า สวมแว่นคนชรา แล้วร่วมกับเหล่าผู้อาวุโสและผู้คนในชุมชนออกกำลังกาย การเล่นของเล่นที่เป็นร่วมกันเป็นมิตร การเล่นเกมสัมผัสพัฒนาการประสาทรับรู้ เพื่อสัมผัสกับความรู้สึกคำว่า "แก่ชราภาพ" แท้จริงแล้วเมื่อยาม"แก่ชราภาพ"มือและเท้าก็จะไม่คล่องแคล่ว จึงต้องการบริการที่เอาใจใส่มากขึ้น

ท่านผู้ว่าพานกล่าวว่า ผู้สูงอายุไม่เพียงแต่สามารถทำกิจกรรมในศูนย์วัฒนธรรมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้น ผ่านการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีการจับตำแหน่งขนาดเล็กและเทคโนโลยี WiFi เพียงผู้สูงอายุสามารถสวม "การ์ดปกป้องภัยอันตราย D+" ก็สามารถที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกได้อย่างสบายใจ ร่วมกิจกรรมกับอาจารย์นักเรียนในมัธยมจู๋เทียน หรือไปเที่ยวชมสิ่งประดิษฐ์ในพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมแห่งชาวแคะ เพิ่มความทรงจำในการหวนรำลึกอดีตสมัยก่อนที่ผ่านมา หรือไปเดินท่องเที่ยวที่ชุมชน พูดคุยสนทนากับเพื่อนในหมู่บ้าน แม้กระทั่งการนั่งรถบัสในหมู่บ้านเพื่อกินลม ถ้าหากว่าผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ขอบเขต "การ์ดปกป้องภัยอันตราย D+" ก็จะส่งคำแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล เพื่อจะได้ทราบตำแหน่งที่อยู่ของผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

นอกเหนือจากการออกแบบเหล่านี้แล้ว ยังต้องการความร่วมมือของผู้อยู่อาศัยในชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา รัฐบาลเทศมณฑลผิงตงได้ส่งเสริมหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะด้านศิลปะฝีมือการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวขึ้นที่โรงเรียนประถมศึกษาจู๋เทียน โดยทางศูนย์ได้อธิบายถึงกกระบวนขั้นตอนการส่งเสริมศูนย์และได้ทำการสื่อสารกับผู้คนในท้องที่หลายครั้ง ผู้ประกอบการท้องที่มากกว่า 50 แห่งยินดีที่จะเข้าร่วมการจัดกิจกรรมร้านค้าที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โดยที่หน้าบ้านของแต่ละบ้านต่างก็มีการนำเก้าอี้รู้ใจออกมาไว้วางที่หน้าบ้าน หมู่บ้านซีซื่อครอบคลุมเครือข่ายการดูแลที่หนาแน่น การร่วมดูแลปกป้องผู้สูงอายุ “เราเปลี่ยนรูปแบบการดูแล ขยายขอบเขตการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้กว้างไกลขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสถานที่ที่คุ้นเคยแห่งนี้ นี่เป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุด” ท่านผู้ว่าพานกล่าว

ปัจจุบันเป้าหมายของ "บ้านพักคนชราจู๋เทียนเล่อจื้อ" ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของหมู่บ้านจู๋เทียนเป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลแห่งเทศมณฑลยินดีต้อนรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจากศูนย์อื่นๆ เพื่อสัมผัสกับการดูแลของศูนย์ และหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าต่อไปในอนาคตที่นี้จะกลายเป็นพื้นที่สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุจากแต่ละครอบครัวได้ผ่อนคลายหายใจอย่างทั่วท้อง ท่านผู้ว่าพานยังได้กล่าวอีกว่า คนหนุ่มสาวพาผู้สูงอายุในบ้านมาที่ "บ้านพักคนชราจู๋เทียนเล่อจื้อ" แล้วมอบให้ผู้ดูแลในศูนย์รับหน้าที่เป็นผู้อาสาช่วยดูแล พวกเขาสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมแห่งชาวแคะ สวนวัฒนธรรมจู๋เทียนและสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยที่พวกเขาต่างก็จะรู้สึกถึงการปลดปล่อยผ่อนคลายความกดดันซึ่งกันและกัน "เมื่อก่อนเราเคยคิดแต่ว่าจะพาเด็ก ๆ ไปเที่ยวที่ไหนดี แต่ต่อไปนี้เราควรจะคิดว่าควรจะพาผู้สูงอายุในบ้านไปเที่ยวที่ไหนดี"

"บ้านพักคนชราจู๋เทียนเล่อจื้อ" ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนิทัศการออกแบบในไต้หวัน รัฐบาลแห่งเทศมณฑลผิงตงได้ร่วมกับมูลนิธิฮอง
เต้าผู้อาวุโส (Hondao Senior Citizen's Welfare Foundation)และบริษัทเข้าเตี้ยนจื้อ (FREEING) วางแผนออกแบบเกมทายปริศนาซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสกับเกมทายปริศนาเป็นครั้งแรกของไต้หวัน ซึ่งผู้ที่เคยเล่นเกมก็จะเข้าใจว่าทำไมในชุมชนผู้สูงถึงจำเป็นต้องมีเก้าอี้รู้ใจคอยตั้งไว้ ยินดีต้อนรับทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรเหล่านี้
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]

  • ภาพที่เกี่ยวข้อง
    1. ครั้งแรกในไต้หวัน – บ้านพักคนชราจู๋เทียนเล่อจื้อ ให้บริการดูแลผู้สูงวัยในระยะยาวด้วยความเอาใจใส่อย่างเป็นที่สุด (total:5)