ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

อนุรักษ์พื้นที่ทำไร่นา เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 
เวลาโพส:2018-05-07    
ช่วงนี้มีรายงานข่าวระบุว่า ขณะนี้ลมพายุม่อลาเค่อที่พัดผ่านตำบลหลินเปียนที่ผิงตงได้ผ่านออกไปแล้วเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน รัฐบาลจึงได้รณรงค์ให้ชาวไร่ชาวนาเปลี่ยนพื้นดินที่ไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกไปใช้เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ด้านพลังงานสีเขียวทดแทน ผู้ประกอบการด้านพลังงานแสงสว่างที่ทราบข่าวนี้ก็มีการขยายกิจการเพื่อหาผู้ร่วมทุน ในการนี้รัฐบาลขอประกาศว่าการกระทำใดๆก็ตามควรทำเพื่ออนุรักษ์พื้นที่เกษตรและรักษาพืชผลการผลิตเป็นหลักโดยรัฐถือแนวคิดที่ว่า “การเกษตรเป็นหลัก พลังงานแสงสว่างเป็นรอง” เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า “กระทำเพื่ออนุรักษ์พื้นที่การเกษตร”

พัฒนาการด้านการเกษตรของตำบลหลินเปียนที่ผิงตงในขณะนี้กำลังเผชิญกับปัญหาประชาชนออกจากพื้นที่และปัญหาหน้าดินบริเวณริมทะเลทรุด พื้นที่ในบริเวณนี้มีรายได้หลักมาจากธุรกิจ “ไข่มุกดำ” และอาชีพประมงอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แต่หลายปีมานี้มีลมพายุเป็นประจำและมีปัญหาประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวไร่ชาวนามีจำนวนลดลง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดรายได้ของชาวไร่ชาวนา รัฐบาลชนบทก็ได้ประกาศให้ใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสำหรับทำการเกษตรมาทำธุรกิจอื่นทดแทนและรณรงค์ให้เปลี่ยนเป็นผืนดินมาจัดวางอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานสีเขียว พร้อมกันนี้ก็ต้องปฏิบัติตาม “วิธีการขอตรวจสอบการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เกษตร” และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องรักษาพื้นที่เพาะปลูกให้มีสภาพดังเดิมเป็นหลัก

รัฐบาลชนบทผิงตงกล่าวว่าขณะนี้รัฐได้มีการเร่งรณรงค์ให้ใช้พลังงานสีเขียวอย่างแข็งขัน ในขณะเดียวกันก็มีการรักษาสิทธิของชาวไร่ชาวนา โดยเปิดโอกาสให้ใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสำหรับการทำเกษตรมาใช้เป็นพื้นที่จัดวางอุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งมีนโยบายการรักษาพื้นที่เกษตรและปรับปรุงให้กลายเป็นแหล่งพลังงานสีเขียวได้ตามกฎหมาย โดยต้องยืนยันคำมั่นสัญญาว่าจะทำเป็นพื้นที่จัดวางอุปกรณ์พลังงานสีเขียวก็ต่อเมื่อพื้นที่นั้นไม่เหมาะสำหรับการเกษตรเท่านั้น มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถรักษาพื้นที่การเกษตรและพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานสีเขียวไปพร้อมกัน ให้ทุกคนเป็นผู้ชนะในการผลักดันให้ปฏิบัติตามนโยบายใหม่นี้
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]