Go To Content
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

การระบาดของเชื้อแบคทีเรียเริ่มขึ้นอีกแล้ว ~ สำนักงานเทศบาลผิงตง "ดูแลคุ้มครอง" ผู้สูงวัยและผู้พิการที่ด้อยโอกาสอาศัยอยู่อย่างสันโดษเพียงลำพังคนเดียว 
เวลาโพส:2020-02-19    
โรคไวรัสโคโรน่า (โรคปอดอักเสบอู่ฮั่น) ได้แพร่กระจายเชื้ออย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ออกประกาศมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น โดยการ
ขอให้ประชาชนควรจะสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ กักกันตัวเองอยู่ในบ้านเพื่อเฝ้าสังเกตรอดูอาการเป็นต้น ผลจากการได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทุกคนอยู่ในสภาพตื่นตัวและตื่นตระหนก ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดตลาด เพื่อเป็นการดูแลผู้สูงวัยและผู้พิการ
ที่อยู่อาศัยอย่างสันโดษเพียงลำพังคนเดียว ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลด้อยโอกาสในชุมชนยากต่อการที่มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ ด้วยเหตุนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 11
กุมภาพันธ์สำนักงานเทศบาลผิงตงฝ่ายสังคมสงเคราะห์จะแจกหน้ากากอนามัยตามที่กรมสวัสดิการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อมอบให้แก่ผู้พิการและผู้
สูงวัยประมาณ 3,000 คนที่อาศัยอยู่อย่างสันโดษเพียงลำพังคนเดียว โดยหน่วยงานเขตการปกครอง ผู้นำชุมชนแต่ละเขตในเทศมณฑลผิงตุงจะทำหน้าที่ส่ง
มอบหน้ากากให้แก่บุคคลที่ต้องการกลุ่มเหล่านี้เอง

เนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัยภายในประเทศมีการขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการ กรมสวัสดิการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดเตรียม "หน้ากาก
อนามัยแห่งความห่วงใย" นี้ออกมา ซึ่งราคาที่จำหน่ายเป็นราคาเดียวกับในร้านขายยาทั่วไป คือ 1 คนจำกัดซื้อได้เพียง 2 แผ่นต่อสัปดาห์ คาดว่าน่าจะมีสูงวัย
และผู้พิการประมาณ 3,000 คนที่อยู่อาศัยอย่างสันโดษเพียงลำพังคนเดียวได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ ส่วนใหญ่จะพิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์ที่ว่าร่างกาย
เคลื่อนไหวและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางจราจรขนส่งไม่สะดวก แต่มีความต้องการในด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเป็นต้น

หน้ากากอนามัยที่สำนักงานเทศบาลผิงตงฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้รับจากรัฐบาลกลางจะถูกส่งมอบให้กับหน่วยงานเขตการปกครองในแต่ละเขต ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้นำหมู่บ้าน ตำบลที่ทำหน้าที่เยี่ยมเยือนให้การดูแลประชาชนในพื้นที่เป็นประจำ ทำการคัดกรองกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ด้อยโอกาสเป็นเป้าหมายในการแจกหน้ากากอนามัย เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ข้อมูลการสื่อสารยากจะเข้าถึง ด้วยเหตุนี้กระบวนขั้นตอนในการส่งหน้ากากอนามัย เพื่อหลีกเลี่ยงข่าวปลอมแพร่สะพัด ทางเจ้าหน้าที่ผู้นำหมู่บ้าน ตำบลจะทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันดูแลตัวเอง ระหว่างที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส สำนักงานเทศบาลผิงตงจะทำหน้าที่ “ดูแลคุ้มครอง” ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนอยู่อย่างสงบและสบายใจ
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]