ไปที่เนื้อหา
ขนาดตัวอักษร:
mobile_menu
:::

ข่าวเมืองผิงตง

โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยยื่นตรวจสอบการค้างชำระภาษีทางออนไลน์ ไม่ต้องมาที่เคาน์เตอร์ ไม่เสี่ยงการรวมกลุ่ม 
เวลาโพส:2021-09-22    
สำนักการสรรพกรเทศบาลจังหวัดผิงตงกล่าวว่า ได้ใช้ระบบการยื่นแบบชำระภาษีที่ดินมูลค่าเพิ่มและภาษีโฉนด ขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มการใช้งาน “การตรวจสอบการค้างชำระภาษีออนไลน์” ที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปกลับเพื่อยื่นเรื่องที่เคาน์เตอร์ของสำนักงานสรรพากร ที่มีความสะดวกอย่างมาก!

สำนักงานสรรพากรได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พี่น้องประชาชนที่ยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ทางออนไลน์ ในขณะที่ยื่นเรื่อง ให้อัปโหลดข้อมูลการโอน (รวมถึงแบบคำร้อง หนังสือสัญญา หลักฐานการชำระอากรแสตมป์ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง) ที่แพลตฟอร์มยื่นชำระภาษีที่ดินออนไลน์ หลังทำการตรวจสอบกับหน่วยงานสรรพสามิตแล้วว่าไม่มีการค้างชำระภาษี จะส่งหลักฐานการชำระภาษีหรือหลักฐานว่าไม่ต้องชำระภาษีที่มีตราประทับของหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบการค้างชำระภาษีแล้วให้กับผู้ยื่นขอได้ดาวน์โหลดและพิมพ์ออกมา เพื่อใช้ในการแจ้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่สำนักงานที่ดิน โดยตลอดขั้นตอนการยื่นขอและตรวจสอบการค้างชำระภาษีนั้นไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานสรรพากรเลย ประหยัดเวลาและสะดวกอย่างมาก

สำนักงานสรรพากรยังเตือนว่า เนื่องจากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ในไต้หวันยังไม่สิ้นสุด หากพี่น้องประชาชนต้องการยื่นเรื่องขอโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ขอให้เพิ่มการใช้งานการยื่นขอและตรวจสอบการค้างชำระภาษีทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมายื่นเรื่องที่สำนักงานสรรพากรด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเนื่องจากการรวมกลุ่ม
ประเภท類別:[ทั่วไป一般]